Nowy Rojek, stary Rojek, perseweratywno??

Karz? mi zm?drze?, ja wiem, ?e nie zd???
Dzi?ki jego poprzedniej p?ycie nauczy?am si?, ?e dobrze dobrana piosenka mo?e zag?uszy? wszystko. By? koniec czerwca, zdawa?am swoj? pierwsz? sesj? na studiach, ktrych i tak nie zamierza?am kontynuowa? po wakacjach. „Nauka” (u?yty cudzys?w wyja?ni nazwa kierunku, na ktrym w?a?nie ko?czy?am pierwszy rok,go on, google it) sz?a mi wtedy tak se. G?wnie dlatego, ?e jedynym przedmiotem, jaki mnie wwczas naprawd? obchodzi? by?oWprowadzenie do: bycie m?od? kobiet?.

Mi?dzyludzkie indywidualne studia z latania nad ziemi? i p?nych powrotw do domu potrwa?ypar? krtkich miesi?cy. Sko?czy?y si? w dniu, w ktrym tras? Most D?bnicki/bulwary/Most Grunwaldzki/bulwary przesz?am dwucyfrow? liczb? razy. W katartycznym marszobiegu towarzyszy? mi, sk?adaj?cy si? z ci?g?ych powtrze? (sic!) Rojek. Szkoda, ?e nasza smutna intymno?? nie zosta?a uszanowana do samego ko?ca. I ?e akurat wtedy muzyka nie lecia?a w s?uchawkach dosy? g?o?no, ?ebym mog?a z czystym sumieniem nie us?ysze? g?osu zza plecw. G?osu nale??cego do podejrzanego typa, ktry po prostu musia? do tego pi?knego dnia doda? co? od siebie, okradaj?c mnie po ?wi?sku z osiemdziesi?ciu z?otych polskich.

S?ucham p?yt, po?owa jest o tobie
Przyjaci?ka psycholo?ka opowiedzia?a mi niedawno o tym, czym jest perseweratywno??. W odwa?nym i laickim skrcie: jest to cecha temperamentu decyduj?ca o tym, jak d?ugo cz?owiek pozostaje „pod wra?eniem” bod?ca, gdy ten przestanie na niego oddzia?ywa?. I tak, osoba o niskiej perseweratywno?ci na przyk?ad szybciej i ?agodniej b?dzie przechodzi? ?a?ob?, ale rwnie? szybciej „zeruje” swj uczuciometr po do?wiadczeniu czego? mi?ego. Z kolei kto? o wysokim poziomie perseweratywno?ci d?u?ej regeneruje si? po trudnych do?wiadczeniach, jednocze?nie d?u?ej (mwi?c kolokwialnie) cieszy si?, gdy przydarzy si? co? pozytywnego.

By? mo?e ta sama cz??? mojego mzgu odpowiada za to, ?e patologicznie d?ugo zrasta si? moje serce po z?amaniach, ?e latami wyrzucam sobie nawet najdrobniejsze b??dy, ktre pope?ni?am, ale rwnie??e te same ?arty opowiadane po stokro? ?miesz? mnie ci?gle tak samo. Przewa?nie odczuwam to jako przekle?stwo, ale potem znowu w??czam sobie „naj?mieszniejsze wpadki z teleturniejw” na YouTube i przez chwil? jest okay.
Z?odziej, co ukrad? Twoje super chwile, to ja

Jestem m?odsz? siostr? starszego brata, przez ktrego w 2011 roku dosta?am w czasie d?ugiej przerwy mi?dzy jedn? a drug? godzin? rozszerzonego francuskiego w VLO dwie propozycje pj?cia na studniwk?. Obaj absztyfikanci mieli tak samo na imi?, ale jeden z nich mia? zdecydowanie lepszy tajmingzapyta? pierwszy, wi?c si? zgodzi?am. Poczucie w?asnej warto?ci i obycie w towarzystwie by?o na tym etapie mojego ?ycia na jednym poziomie, ktry zaokr?gla? si? w gr? do zera. Nie wiem, czy w czasie obowi?zkowego poloneza cho? na chwil? podnios?am wzrok znad swoich stp. My?l?, ?e jeden z dwch imiennikw dosy? mocno wyrzuca? sobie p?niej, ?e nie zapyta? mnie jednak jako drugi, bo przez ca?e siedem czy osiem godzin hucznej zabawy w Muzeum Narodowym chyba tylko dwa razy zgodzi?am si? z nim zata?czy?.

Dopiero po paru latach o?mieli?am si? ta?czy? na imprezach i odkry?am, ?e jest to co? wspania?ego. Dopiero po paru latach przysz?a do mnie ta smutna i wydawa?oby si? oczywista refleksja, ?e popsu?am komu? studniwk?. Do dzisiaj jest mi okropnie przykro i chocia? nie mam odwagi przeprosi? osobi?cie, chc? Ci?, Kubo, po?rednio uspokoi?. Dopki nie dosi?gnie mnie starcza demencja, b?d? ?a?owa? tego, ?e zniszczy?am Ci zabaw?. I, je?li to Ci? jako? pocieszy, na swoj? w?asn? studniwk? dwa lata p?niej posz?am sama, bo nikt mnie nie zaprosi?. Pomy?la?am, ?e mo?e chcesz o tym wiedzie?, skoro ja sama bardzo ch?tnie dowiedzia?abym si? o tym, ?e osob?, ktra zrobi?a mi krzywd?, spotka?a jaka? przykro??.

~K.
Tekst powsta? dzi?ki stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoKultura w sieci 2020 w kategorii: literatura.

Tytu?y akapitw pochodz? z utworw Artura Rojka z p?yty „Kundel” (Kayax, 2020)
Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Inne teksty