1. Informacje oglne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonuj?cego pod adresem url:siekanska.com.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Sieka?ska.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: halo@siekanska.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nast?puj?cych celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Realizacja zamwionych us?ug
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u?ytkownikach i ich zachowaniu w nast?puj?cy sposb:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, ktre zostaj? wprowadzone do systemw Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urz?dzeniach ko?cowych plikw cookie (tzw. ciasteczka).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Dane osobowe przechowywane w bazie danych s? zaszyfrowane w taki sposb, ?e jedynie posiadaj?cy Operator klucz mo?e je odczyta?. Dzi?ki temu dane s? chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 2. Operator okresowo zmienia swoje has?a administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczeglno?ci oznacza regularne aktualizacje komponentw programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: opiekunbloga.pl.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektrych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa? Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je?li b?dzie to niezb?dne do wykonania zawartej z Tob? umowy lub do zrealizowania obowi?zkw ci???cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorcw:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • firmy, ?wiadcz?ce us?ugi marketingu na rzecz Administratora (np. Mailchimp)
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d?u?ej, ni? jest to konieczne do wykonania zwi?zanych z nimi czynno?ci okre?lonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowo?ci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie b?d? przetwarzane d?u?ej ni? przez 3 lata.
 3. Przys?uguje Ci prawo ??dania od Administratora:
  • dost?pu do danych osobowych Ciebie dotycz?cych,
  • ich sprostowania,
  • usuni?cia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przys?uguje Ci prawo do z?o?enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesw realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b?dzie mog?o by? wykonane w przypadku istnienia wa?nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz?dnych wobec Ciebie interesw, praw i wolno?ci, w szczeglno?ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?.
 5. Na dzia?ania Administratora przys?uguje skarga do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb?dne do obs?ugi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mog? by? podejmowane czynno?ci polegaj?ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu ?wiadczenia us?ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo?redniego.
 8. Dane osobowe s? przekazywane od krajw trzecich w rozumieniu przepisw o ochronie danych osobowych. Oznacza to, ?e przesy?amy je poza teren Unii Europejskiej. Robimy to w celu obs?ugi newslettera przez ameryka?ski serwis Mailchimp oraz korzystania z Facebook Pixel.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u?ytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan? one podane.
 2. Serwis mo?e zapisa? informacje o parametrach po??czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektrych wypadkach, mo?e zapisa? informacj? u?atwiaj?c? powi?zanie danych w formularzu z adresem e-mail u?ytkownika wype?niaj?cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u?ytkownika pojawia si? wewn?trz adresu url strony zawieraj?cej formularz.
 4. Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs?ugi zg?oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us?ug itp. Ka?dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposb informuje, do czego on s?u?y.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu u?ytkownikw w serwisie mog? podlega? logowaniu. Dane te s? wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analiz? statystyczn? ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib? w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us?ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us?uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach u?ytkownika gromadzonych przez sie? reklamow? Google u?ytkownik mo?e przegl?da? i edytowa? informacje wynikaj?ce z plikw cookies przy pomocy narz?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, ?e serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzib? w USA) wie, ?e dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec ktrych sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie ?adnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Us?uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plikw cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:
  1. utrzymanie sesji u?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki ktrej u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;
  2. realizacji celw okre?lonych powy?ej w cz??ci „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: sesyjne (session cookies) oraz sta?e (persistent cookies). Cookies sesyjne s? plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 6. Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) zazwyczaj domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawie? w tym zakresie. Przegl?darka internetowa umo?liwia usuni?cie plikw cookies. Mo?liwe jest tak?e automatyczne blokowanie plikw cookies Szczeg?owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plikw cookies mog? wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu wykorzystywane mog? by? rwnie? przez wsp?pracuj?ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczeglno?ci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzib? w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib? w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib? w USA).

9. Zarz?dzanie plikami cookies jak w praktyce wyra?a? i cofa? zgod??

 1. Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? plikw cookies, mo?e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ?e wy??czenie obs?ugi plikw cookies niezb?dnych dla procesw uwierzytelniania, bezpiecze?stwa, utrzymania preferencji u?ytkownika mo?e utrudni?,a w skrajnych przypadkach mo?e uniemo?liwi? korzystanie ze stron www
 2. W celu zarz?dzania ustawienia cookies wybierz z listy poni?ej przegl?dark? internetow?, ktrej u?ywasz i post?puj zgodnie z instrukcjami: